Regulamin korzystania z Powiatowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych - POZE§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania serwisu "POZE- Powiatowe Otwarte Zasoby Edukacyjne", zwanego dalej POZE lub Serwisem.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Autorów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego POZE.

Każdy potencjalny Użytkownik i Autor zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podejmowanie przez Użytkownika lub Autora dalszych czynności oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2

Definicje

Serwis "POZE- Powiatowe Otwarte Zasoby Edukacyjne" to repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych stworzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia w Mielcu, opracowanych przez pracowników i nauczycieli utworzone w ramach projektu Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym. Projekt był współfinansowany w ramach EFS.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia w Mielcu.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, uprawniona do przeglądania i pobierania materiałów zawartych w Serwisie.

Autor – osoba zamieszczająca swoje materiały w Serwisie.

Zasób - tekst, grafika, nagrania audio i wideo, animacje, i inne materiały dydaktyczne zamieszczone w Serwisie.

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest darmowe.

Użytkownicy mają prawo przeglądać zasoby POZE oraz pobierać je i wykorzystywać zgodnie z zasadami określonymi przez licencję Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA). Użytkownicy Serwisu wykorzystując zasoby POZE na zasadach wskazanej licencji są zobowiązani podać imię i nazwisko Autora oraz informację, że pierwotnym miejscem publikacji jest serwis POZE. Szczegółowe zasady licencjonowania dostępne są na stronie ckp.edu.pl/licencja_poze.

§ 4

Zasady zamieszczania zasobów w POZE

Autorami treści zamieszczanych w POZE mogą być wyłącznie:

1) pracownicy CKPiDN,

2) nauczyciele

3) osoby zaakceptowane przez CKPiDN.

Autorzy mogą przesyłać do Serwisu materiały dydaktyczne o dowolnej treści. Dowolność oznacza tu:

- tematykę (niekoniecznie związaną z własną działalnością edukacyjną lub zawodową)

- rodzaj zasobów (teksty, grafiki, nagrania audio i wideo, animacje, itp.)

- techniczne formaty plików, w jakich zapisane są te zasoby

- wykorzystywane metody dydaktyczne (pełne kursy, sylabusy, wykłady, ćwiczenia, testy, itp.)

Uczniowie mogą zamieszczać materiały wyłącznie po akceptacji opiekunów, biorących merytoryczną odpowiedzialność za pochodzące od uczniów treści.

Materiały mogą być nadsyłane na adres poczty elektronicznej Administratora. Weryfikacja tożsamości tychże osób może być również dokonywana przez Administratora poprzez kontakt telefoniczny.

W celu umieszczenia zasobu w Serwisie należy wypełnić odpowiedni formularz (dostępny w Serwisie w zakładce "Instrukcja"). Nadesłane zasoby powinny być wolne od zagrożeń dla funkcjonowania Serwisu (wirusów, itp.) oraz spakowane w formacie zip.

Osoby nadsyłające materiały w celu ich zamieszczenia w Serwisie oświadczają, z zastrzeżeniem ust. 3, iż są autorami nadesłanych prac, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskich, nawołujących do nienawiści itp.) oraz praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.

Autorzy nadesłanych materiałów wyrażają zgodę na umieszczenie materiałów w POZE w celu ich udostępnienia Użytkownikom Serwisu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Wykorzystanie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC: BY–NC–SA).

Zabronione jest umieszczanie tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym (reklamowym).

Autor zamieszczający materiały w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.

Autor może w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swojego zasobu z Serwisu na pisemny wniosek przesłany na adres Administratora albo wysyłając mail na adres: moodle@ckp.edu.pl. Administrator ma obowiązek usunąć dany zasób w przeciągu 5 dni roboczych.

§ 5

Administracja Serwisem

Administrator:

zapewnia stały dostęp i sprawne działanie Serwisu;

zamieszcza w Serwisie przesłane przez Autorów materiały;

ma prawo odmówić zamieszczenia lub usunąć materiały, jeśli stanowią one zagrożenie dla działania i bezpieczeństwa Serwisu;

ma obowiązek odmówić zamieszczenia oraz usunąć materiały naruszające przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia, iż naruszają prawa osób trzecich;

ma obowiązek usunąć materiały, jeśli domaga się tego osoba trzecia, która uprawdopodobniła, iż przysługują jej w tym zakresie prawa;

ma obowiązek usunięcia materiałów na żądanie Autora zgodnie z § 4;

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach zamieszczonych w Serwisie, za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją oraz spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów;

nie odpowiada za inne okoliczności od niego niezależne.

§ 6

Tryb reklamacyjny

Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: moodle@ckp.edu.pl w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

- imię i nazwisko zgłaszającego

- opis sprawy, której dotyczy reklamacja

Reklamacje zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§ 7

Postanowienia końcowe

Korzystanie z zasobów POZE jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie jednostronnych zmian w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z funkcjonowaniem Serwisu POZE będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a w razie konieczności rozstrzygane przez Sąd w Mielcu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2013.